Neem geen risico en wees zeker:

Bij aankoop van een Liebherr Scientific apparaat ontvangt u een gratis SmartMonitoring-licentie van 36 maanden en krijgt u bij activatie van uw licentie gratis drie jaar extra zekerheid.

Voorwaarden SmartMonitoring garantieverlenging

LIEBHERR APPLIANCES NETHERLANDS B.V. (Liebherr) biedt de eigenaar van een Scientific Liebherr koel- en/of vrieskast (apparaat) na registratie van het apparaat een garantie op onderdelen en arbeid voor een periode van 60 maanden (Liebherr extra zekerheid) vanaf de overdracht van het apparaat aan de koper voor de eerste ingebruikname. Door de ingebruikname van het apparaat, krijgt de eigenaar van het apparaat na registratie een SmartMonitoring-licentie met een looptijd van 36 maanden en een gratis verlengde (apparaat) extra zekerheid van nog eens 36 maanden na de extra zekerheid van 60 maanden volgens de volgende voorwaarden;

I. Duur en start van de Liebherr SmartMonitoring-garantie
1. De Liebherr SmartMonitoring garantie wordt verleend voor de door Liebherr schriftelijk bevestigde periode (garantieperiode).
2. De garantieperiode begint direct na de registratie van het apparaat.
3. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of garantievervanging in het kader van de Liebherr garantieverlenging.

II. Vereisten voor de Liebherr SmartMonitoring garantie
Liebherr verstrekt de Liebherr SmartMonitoring garantie als aantoonbaar aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Het apparaat is voor het eerst gekocht bij een erkende verkoper die een ondernemer is in Nederland.
2. Het apparaat is gekocht en geleverd in de actieperiode die loopt van 21 mei tot en met 31 december 2024.
3. Het apparaat is geïnstalleerd in Nederland, met uitzondering van de Caribische delen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en de Nederlandse Antillen.
4. Het aankoopbewijs van het apparaat wordt bij registratie geupload.
5. Het serienummer van het apparaat komt overeen met de gegevens van de Liebherr klantenservice.
6. Het apparaat is geregistreerd voor 1+4 jaar extra zekerheid.
7. De Liebherr SmartMonitoring garantie is niet overdraagbaar aan een ander apparaat, met uitzondering van het geval beschreven in III.3.
8. De gratis SmartMonitoring-garantie is binnen 6 weken na ingebruikname aangevraagd bij Liebherr.

III. Inhoud en omvang van de Liebherr SmartMonitoring-garantie
1. Gebreken aan het apparaat die tijdens de garantieperiode optreden en aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, worden door de Liebherr klantenservice, met uitzondering van de voorrijkosten in het 2e tot en met 8e jaar, gratis verholpen. Bij een defect aan onderdelen van de interieurinrichting, handgrepen of panelen behoudt Liebherr zich het recht om voor de betreffende onderdelen deze gratis aan de eigenaar toe te zenden voor zelfmontage.
2. De Liebherr SmartMonitoring garantie dekt geen claims tegen Liebherr die verder gaan dan het verhelpen van defecten. In het bijzonder aanvaardt Liebherr geen aansprakelijkheid voor gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van goederen, verlies van gebruik of enig bijzonder, indirect of economisch verlies, kosten, schade, lasten of uitgaven).
3. Als reparatie niet rendabel of onmogelijk is, ontvangt de eigenaar een identiek of vergelijkbaar nieuw apparaat (vervangend apparaat) tegen betaling van een aangepaste prijs (afhankelijk van het aantal jaren gebruik). In dit geval wordt de resterende garantieperiode van de Liebherr SmartMonitoring-garantie op het vervangende apparaat overgedragen.

IV. Uitsluiting en annulering van de Liebherr SmartMonitoring-garantie
1. Uitgesloten van de Liebherr SmartMonitoring garantie zijn fouten of defecten aan het apparaat die te herleiden zijn tot:

a) Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of montage-
handleiding, onjuiste installatie en/of onjuiste aansluiting, ondeskundig gebruik, onjuiste bediening of belasting alsmede slijtage.
b) Invloeden van buitenaf, zoals transportschade, schade veroorzaakt door stoten of schokken, schade veroorzaakt door weersomstandigheden of andere natuurverschijnselen.
c) Reparaties en wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door de Liebherr Service.
2. De Liebherr-SmartMonitoring garantie sluit ook defecten aan deurafdichtingen uit, inclusief permanent bevestigde onderdelen zoals deksels en deuren, voor zover het defect toe te schrijven is aan een defect in de deurafdichting, evenals lichtbronnen en ouderdomsgerelateerde visuele defecten.
3. De Liebherr-SmartMonitoring garantie vervalt als het typeplaatje of het apparaatnummer is verwijderd, gemanipuleerd of onleesbaar gemaakt, ongeacht door wie, of als er onderdelen van derden in het apparaat zijn geïnstalleerd.

V. Verjaringstermijn
Aanspraken op grond van de Liebherr SmartMonitoring-garantie, wegens een binnen de garantietermijn geldend gemaakt gebrek, verjaren na 6 maanden. De verjaringstermijn begint met de ontdekking van het defect.

Privacybeleid
https://www.liebherr-professional.nl/privacy/
https://www.liebherr-professional.nl/voorwaarden/© Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.