Voorwaarden

Akkoordverklaring

Het bezoeken van de website van LIEBHERR APPLIANCES NETHERLANDS B.V. (‘de onderneming’) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van de genoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website

Alle gegevens die zich op de website van de onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden. Geen enkel onderdeel van de op deze site verstrekte informatie dient te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek. De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de inhoud van de gekoppelde sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de onderneming, aangezien de onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gekoppelde sites of de links naar andere sites die zich op de gekoppelde sites bevinden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de onderneming te creëren en u onderkent dat het koppelen van de website van de onderneming aan andere websites (“framing”) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Intellectueel eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van de onderneming. Alle gegevens op deze website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, pictogrammen of html-code, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van de onderneming of derden. U mag deze gegevens gebruiken voor persoonlijke doeleinden overeenkomstig de wetsregels van het intellectueel eigendomsrecht. Ieder ander gebruik of andere wijziging van de informatie op de website van de onderneming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming is verboden.

Garantie en aansprakelijkheid

Alle gegevens op de website van de onderneming worden verstrekt “in hun feitelijke vorm” en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de website van de onderneming te verstrekken, garandeert de onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies of dat de informatie op de website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is. Bovendien behoudt de onderneming zich het recht voor de informatie op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. De informatie op deze site impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de onderneming op u van toepassing zijnde garantie.

De getoonde (prijs)informatie en levertijd bij de op de productpagina’s getoonde webshops wordt door desbetreffende webshops zelf opgegeven. De onderneming kan niet garanderen dat getoonde (prijs)informatie en levertijd actueel of accuraat is. De onderneming zal op geen enkele manier partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen een webshop en de gebruiker van de website.

De onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de gegevens op deze site of een aan deze site gekoppelde site. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de onderneming voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de gegevens op deze site of een aan deze site gekoppelde site zijn uitgesloten.

Gegevensbescherming – Cookies

Buram Electro B.V. respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring vindt u ons beleid ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruikersreacties

De onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (de term “materialen” heeft betrekking op alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en alle reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar de onderneming verstuurt geen inbreuk doen op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of materialen geeft u de onderneming een onbeperkte en onherroepbare licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. De onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te gebruiken op iedere door de onderneming wenselijk geachte wijze.

Toepasselijk recht – Scheidbaarheid

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.© Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.