Garantie voorwaarden

Gegarandeerde kwaliteit

Naast de hoge kwaliteit en luxe uitstraling van Liebherr apparaten kunt u rekenen op uitstekende garantie. Wij verlenen volgens onderstaande voorwaarden garantie op professionele Liebherr apparaten.

 1. Met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 18, verhelpen wij kosteloos gebreken aan het apparaat die zich openbaren binnen 12 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. Deze fabrieksgarantie geldt onverminderd de rechten die u heeft op grond van de wet. Voor apparaten ontworpen voor professioneel of daarmee gelijk te stellen evenals voor huishoudelijke apparaten en wijnkasten met professioneel gebruik, is de garantie beperkt tot 12 maanden.
  Op de compressor van huishoudelijke apparaten met huishoudelijk gebruik is een garantie van 5 jaar op herstel of vervanging door één van onze servicemonteurs, met uitsluiting van de voorrijkosten en het uurloon van de servicemonteur vanaf het vierde tot en met het vijfde jaar na ingebruikname.
  Op de elektronische onderdelen van huishoudelijke apparaten met huishoudelijk gebruik is een garantie van 5 jaar op herstel of vervanging door één van onze servicemonteurs, met uitsluiting van de voorrijkosten en het uurloon van de servicemonteur vanaf het derde tot en met het vijfde jaar na ingebruikname.
 2. De garantieprestatie houdt in dat het apparaat kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen worden ons eigendom en op een verantwoorde manier door de technicus afgevoerd.
 3. Het gebrek moet direct worden gemeld, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
 4. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid van het apparaat onbeduidend zijn.
 5. De gebruiker dient door middel van een aankoopbewijs de datum van aankoop aan te tonen. Indien het koel- en/of vriesapparaat niet door Liebherr Appliances Netherlands B.V.  is geïmporteerd zal de gebruiker zich voor de garantievergoeding moeten wenden tot zijn leverancier.
 6. De garantie geldt zowel voor onderdelen, als arbeidsloon en voorrijkosten.
 7. De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.
 8. Uitgesloten van garantie zijn glasbreuk, (gloei- en led)lampen, losse kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en -roosters en alle beschadigingen door de gebruiker of derden. Tevens zijn uitgesloten gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid zijn ontstaan, storingen als gevolg van installatiefouten, oneigenlijk gebruik, opzet of grove schuld, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, onvoldoende en/of onregelmatige ontdooiing van het apparaat, het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen of ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
  a. chemische en elektrochemische inwerking van water
  b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
  c. voor het apparaat oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
  d. contact met agressieve stoffen
 9. De garantie vervalt als het type- of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd.
 10. De 5 jaar extra zekerheid is niet overdraagbaar aan een andere partij.
 11. Indien het apparaat zodanig is ingebouwd, onder gebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
 12. Liebherr Appliances Netherlands B.V.  vergoedt niet de kosten van reparaties die niet door de Technische Dienst van Liebherr Appliances Netherlands B.V.  of in haar opdracht zijn uitgevoerd. Ook is Liebherr Appliances Netherlands B.V.  niet aansprakelijk voor gevolgschade, die direct of indirect uit een storing voortvloeien.
 13. Het recht op garantie en productaansprakelijkheid vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door reparatie of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het apparaat voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken. De bedoelde onderdelen worden door Liebherr Appliances Netherlands B.V.  voorts ter zake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerd.
 14. Indien gedurende de garantietijd ten onrechte een beroep op de Technische Dienst wordt gedaan, zullen de kosten hiervan aan de gebruiker in rekening worden gebracht, volgens de dan geldende tarieven. Dit is het geval indien de omschrijving van de storing door de gebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.
 15. Op iedere uitgevoerde en betaalde reparatie geven wij bij normaal gebruik 12 maanden garantie. De consument kan zich op deze garantie beroepen indien het eerste gebrek, waarvoor de reparatie heeft plaatsgevonden, zich binnen de verlengde garantietermijn opnieuw voordoet. Deze garantie omvat het volledig kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Bij een beroep op de garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
 16. Een reparatie gedurende de garantietijd verlengt de duur van de garantie niet. Indien het apparaat door Liebherr Appliances Netherlands B.V.  niet kan worden hersteld, wordt het apparaat omgeruild voor een nieuw vergelijkbaar exemplaar. Liebherr Appliances Netherlands B.V. behoudt zich het recht om een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.
 17. Liebherr Appliances Netherlands B.V. verklaart ook na afloop van de garantietermijn reparaties aan Liebherr apparaten op coulante wijze af te handelen, indien dit, naar het oordeel van haar Technische Dienst wenselijk of noodzakelijk is, zulks in overeenstemming met de, in overleg met consumentenorganisaties overeengekomen, minimum reparatievoorwaarden en de hierop betrekking hebbende artikelen in het Burgerlijk Wetboek.
 18. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het apparaat en/of van de inhoud van het apparaat (levensmiddelen), zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het apparaat niet overtreffen. Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte apparaten. Indien een apparaat naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het apparaat voldoet aan de technische voorwaarden (o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Bij een eventueel defect in het buitenland dient u contact met de lokale Liebherr service organisatie op te nemen. Voor in het buitenland aangeschafte apparaten dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.


© Liebherr Appliances Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.